Strona główna » Idea projektu - Artyści dla pokoju

Idea projektu - Artyści dla pokoju

"Budujmy pokój w sercach i umysłach ludzi"

    
Mnożą się niepokoje o przyszłość świata. Świata, w któym codziennie rozgrywają się ludzkie tragedie - Lockerbie, Madryt, Londyn, Nowy Jork, Biesłan, Moskwa, Bali, Tokio, Ruanda, Sarajewo, Srebrenica, Darfur, Kongo, Omagh.         To tylko kilka z tych najtragiczniejszych, z ponad 2,5 tys. miejsc na świecie dotkniętym terroryzmem; miejsc, w których tlą się i wybuchają konflikty religijne, narodowościowe i etniczne. Jak te niepokoje wyrazić? Jaką nadać im formę, by mogły dotknąć sumienia poruszając ludzką wrażliwość? Jaki dać światu znak, że nigdy dość pytań, nigdy dość ludzkich gestów wyrażających wspólnotę ludzi dobrej woli? Jak uczynić ich głos słyszalnym? Jak uczynić świat lepszym, wolnym od przemocy, terroryzmu, wojen?
     Są głosy, które brzmią najsilniej, wzmocnione miejscem, z którego się rozlegają. Takim miejscem jest Oświęcim - miasto uhonorowane tytułem "Orędownika Pokoju", określone przez papieża Jana Pawła II "Golgotą współczesności"; miejsce, gdzie w nazistowskim obozie śmierci KL Auschwitz Birkenau przekroczono nie tylko granice praw moralnych, ale i wyobrażeń o tym, jaką postać może przybrać zło. Takimi głosami są i zawsze będą przesłania ukazujące i torujące drogi dialogu, drogi wiary i nadziei na lepsze, spokojniejsze jutro.
    Na drodze nadziei leży Oświęcim. To tu pomysłodawcy tego projektu pragną rozpocząć cykl "koncertów w intencji pokoju" wierząc, że głos młodych ludzi ma szanse poruszyć sumienia przywołując wiarę, miłość i nadzieję na strażnika pokoju, na strażnika wartości uniwersalnych, takich jak: miłość, braterstwo, tolerancja, prawda, dobro, piękno, solidarność, do działań przeciwko nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi, nienawiści i pogardzie dla drugiego "innego" człowieka.

Cele projektu:

- uruchamianie i wspieranie działań na rzecz pokoju, na rzecz wartości uniwersalnych takich jak miłość, braterstwo, tolerancja, prawda, dobro, piękno, solidarność, do działań przeciwko nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi, nienawiści, pogardzie dla drugiego, „innego” człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz propagowania idei pojednania między narodami, dialogu, wzajemnego szacunku, tolerancji i otwartości wobec „innego” człowieka,
- popularyzowanie idei tolerancji, pokoju, porozumienia ponad granicami ludzi różnej rasy i kultury,
- stworzenie młodym artystom możliwości uczestniczenia w realizacji projektu: oratorium „Droga nadziei”, dzieła o wysokich walorach artystycznych i treściowych oraz w wielu towarzyszących mu działaniach artystycznych z innych dziedzin sztuki (plastyka, fotografia, prezentacje multimedialne),
- integracja artystów, ludzi sztuki, organizatorów różnych narodowości - stworzenie im możliwości wymiany doświadczeń, zawarcia przyja¼ni, która mamy nadzieje zaowocuje dalszą współpracą nad innymi międzynarodowymi projektami... Muzyka, dzieła plastyczne, fotografia... łatwo pokonują granice językowe  i kulturowe, zwłaszcza jeśli niosą odpowiednio mocny ładunek treściowy - emocjonalny i artystyczny,
- organizację „Koncertu w intencji pokoju”,
- kolejne wykonania oratorium realizowane w kraju i za granicą mają stać się ideą, wiążącą w łańcuch pokoju dotknięte bolesnym doświadczeniem miasta (miejsca, miejscowości), mają poruszyć ludzkie sumienia, przypominając  o kruchości barier dzielących to co ludzkie od nieludzkiego, przywołując wyższe wartości na strażnika pokoju, mają służyć, mówiąc językiem konstytucji UNESCO: „budowaniu pokoju w umysłach i sercach ludzi”.


Projekt obejmuje realizację „Koncertów w intencji pokoju”,  w tym:
Prawykonanie
1. Wykonanie oratorium oświęcimskiego „Droga nadziei” – utworu z tekstami Starego Testamentu, którego poszczególne części poprzedzone będą tekstami nawiązującymi do współczesności, do tragedii holokaustu i plagi terroryzmu jaka ogarnęła świat.
2. „Pokojowe przesłania do świata” wygłoszone przez młodych przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych.
3. Prezentację multimedialną - istotny element koncertu stanowić będą tematyczne ilustracje fotogramy, teksty, grafiki, fragmenty filmów prezentowane na ekranie telebimu.
4. Akcję zbierania podpisów pod „apelem o pokój skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli nieobojętnych na los świata, na los drugiego człowieka”, którego autorami jest młodzież uczestnicząca w działalności Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu:
          
„Apel” i „pokojowe przesłania do świata
” przesłane zostaną między innymi na ręce: Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Sekretarza Generalnego Rady Europy, Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds.UNESCO, prezydentów i premierów państw, głów kościołów i związków wyznaniowych.
"Apel" przesłany zostanie również do laureatów pokojowej nagrody Nobla a za pośrednictwem mediów skierowany do  "wszystkich ludzi dobrej woli nieobojętnych na los świata, na los drugiego człowieka”.
„Apel” wydrukowany zostanie na specjalnie wydanych kartach korespondencyjnych. W dniu koncertu, w określonych punktach miasta w którym realizowany jest koncert, odbywać się będzie, prowadzona przez wolontariuszy między innymi Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu akcja zbierania podpisów pod apelem. Zebrane przed i po koncercie karty przesłane zostaną na ręce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka.
Akcja zbierania podpisów pod apelem prowadzona będzie również między innymi za pośrednictwem internetu na oficjalnej stronie promującej projekt i poprzez druk apelu w prasie.
Akcja zbierania podpisów pod apelem będzie również akcją promującą ideę koncertu.